پوشش ها و مزایای بیمه عمر

پوشش ها و مزایای بیمه عمر

بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد علاوه بر اینکه برای شما ایجاد پس انداز و تشکیل سرمایه در آینده را در نظر دارد، شما را از پوشش های بیمه ای نیز برخوردار می کند.
پوشش های تکمیلی و درمانی بیمه عمر شاید در ذهن تداعی کننده بیماری، فوت و یا ناراحتی باشد ولی در اصل این گونه نبوده و یکی از مزایای مهم و اصلی این طرح پس انداز به شمار می رود.
در این بخش شما با انواع پوشش های اصلی و تکمیلی ،شرایط و مزایا، نحوه پس انداز، سود پرداختی و سایر توضیحات این بیمه نامه آشنا می شوید.
عنوان کلیکها
پوشش های درمانی و مکمل بیمه عمر 11214
شرایط و مزایای بیمه عمر 9821
شرایط عمومی بیمه عمر 4079
الحاقیه های پوشش بیمه ای 3749